Сертифицирана от ООН опаковка за опасни стоки

Опасните стоки включват материали и продукти, които са или могат да станат експлозивни, запалими и радиоактивни при определени обстоятелства. Те могат да изложат на риск същества, сгради, стоки, транспортни средства и околната среда.

Съхранението и транспортирането на опасни стоки трябва да отговарят на нивото на безопасност, подчертано от препоръките на Типовите регламенти на ООН за превоз на опасни стоки. Тези универсални препоръки съдържат принципи за класификация, опаковане, маркиране и етикетиране за безопасно транспортиране.

Препоръките на ООН могат да бъдат намерени във всички международни споразумения и национални закони, въз основа на които се издават необходимите сертификати за опаковане на опасни стоки. Тези сертификати, издадени при акредитация, са общоприети и носят знака на ООН.

Нашите сертифицирани от ООН пластмасови контейнери за опасни стоки са разрешени съгласно Наредбата за опасни стоки – пътни, железопътни и вътрешни води (GGVSEB- Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt). Тази наредба регламентира в Германия вътрешния и международния транспорт на опасни стоки и се актуализира съгласно ADR (L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses per route).

Нашите опаковъчни решения за опасни стоки могат да се използват главно в автомобилната, химическата, фармацевтичната, рециклиращата промишленост, както и в службите за гражданска защита. Пластмасови кутии като RAKO или POOLBOX GGVSEB могат да се използват например в случай на опаковане на надуваеми въздушни възглавници или прибиращи устройства за предпазни колани, докато пластмасовите контейнери PALOXE GGVSEB могат да се използват в случай на опаковане на батерии, които съдържат литий.

С помощта на нашите сертифицирани от ООН пластмасови контейнери производителите, превозвачите и контролните органи могат да се възползват от по-лесно транспортиране, обработка и контрол, както и от намалени формалности.